ข้อความดั้งเดิม

ไปดูหน้ารวมข้อความ >
เคยมีข่าวว่าผู้ป่วยฉุกเฉินถูกปฏิเสธเข้าการรับการรักษา เพราะไม่มีเงินจ่าย แต่ตาม พรบสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 66 โดยมีหลัก ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ หากผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.นอกจากนั้น หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็อาจจะเข้าข่ายฆ่าคนตายโดยการงดเว้นไม่กระทำการช่วยเหลือด้วย ดังนั้น ถ้าสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินอาจมีความผิดได้ จริงหรือ

ความเห็นนี้

  Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

  เหตุผล

  สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ข้อกฎหมาย ที่ว่าสถานพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน จะอ้างว่าไม่มีเงินแล้วไม่รับรักษาไม่ได้ เคยมีการฟ้องร้องเรียกเงินทางคด

  ที่มา

  https://www.nationtv.tv/main/content/378801043/?aig=
  4 วันที่แล้ว
  0
  0