นโยบายการใช้งาน

Cofact เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวและแสวงหาความจริง ดังนั้น ความคิดเห็นต่อข่าวหรือข้อความจึงมีหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เช่นในข่าวเรื่องหนึ่ง อาจมีผู้ใช้ส่วนหนึ่งแสดงความเห็นว่าเป็น “เรื่องจริง” ในขณะที่ผู้อีกส่วนแสดงความเห็นว่าเป็น “เรื่องไม่จริง” ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าการแปะป้ายว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง ก็คือการที่ทุกคนที่แสดงความเห็นต่างมีหน้าที่ที่จะแสดงเหตุผลและแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายถูกนำเสนอประกอบกัน ผู้อ่านจะสามารถตัดสินใจได้เองว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนใดของข่าวนั้นๆ ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม Cofact ไม่ได้ปล่อยให้ในพื้นที่มีแต่ความคิดเห็นอิสระจากผู้ใช้ แต่มีทีมบรรณาธิการที่เป็นอาสาสมัครที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความคุ้นเคยในวงการข่าวด้านต่างๆ มาร่วมกันเป็นทีมที่นำหัวข้อข่าวเข้าระบบ และช่วยให้ความเห็นต่อข่าวที่นำเข้า ด้วยความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อดูแลบรรยากาศในการแสดงความเห็นและดูแลทิศทางการแสดงความเห็น ไม่ให้ถูกชี้นำหรือชักพาโดยผู้ใช้ที่อาจมีเจตนาแอบแฝง เช่นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ เป็นต้น

Partners

  • สสส.
  • HD Centre
  • มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
  • THAI MEDIA FUND
  • CHANGEFUSION
  • OPENDREAM
  • กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
  • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค