รายการความเห็น


1017 ความเห็น

✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
supinya
คลัง เปิดตัวเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง เว็บไซต์ใหม่ของกระทรวงการคลัง ที่ชื่อว่า www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com สามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หวังว่าจะเป็นช่องทางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดสำหรับประชาชน
ใช้ใน 1 ข้อความ10 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
"PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" โพสต์ข้อความเตือนทาสแมว ให้หมั่นตรวจสุขภาพ หลังจากที่พบผู้ป่วยชายอายุ 30 ปีรายหนึ่ง มีรอยโรคขนาด 5 มิลลิเมตรที่ตาขวา และขนาดเกือบ 1 มิลลิเมตรที่ตาซ้าย ผลตรวจต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค Chorioretinal Toxoplasmosis ที่เกิดจาก ติดเชื้อโรคขี้แมวขึ้นสมอง หรือ Toxoplasma gondii
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมและเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตรงความต้องการของลูกค้า ประชาชนและผู้ประกอบการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร จึงได้มีนโยบายอย่างเร่งด่วนให้ ธอส. ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการพัฒนา Website ดังกล่าว โดยได้วางโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ เน้นความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลมาตรการด้านการเงินต่าง ๆ
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
สำนักงานประกันสังคม แนะขั้นตอน มาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีลูกจ้าง มาตรา 33 นายจ้างไม่ให้ทำงาน, มีเหตุต้องกักตัว 14 วัน, นายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยแนะขั้นตอนการรับเงินชดเชย ดังนี้ กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ผู้ประกันตนต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ รอรับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
เกษตรกร ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนั้น การยื่นเรื่องอุทธรณ์ ก็จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
anonymous
สาเหตุของพยาธิใบไม้ตับ พยาธิจะจะเข้ามาอาศัยภายในท่อน้ำดีตับจากการบริโภคปลาหรือสัตว์น้ำที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อกัน โดยเฉพาะปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาแก้มช้ำ ปลาขาวนา และปลาขาว หรือปลาจากการแปรรูปหมักดอง เช่น ปลาร้า และอาหารที่ปรุงจากปลาร้า เช่น ส้มตำ แจ่ว เป็นต้น ส่วนการวินิจฉัย และการรักษา เบื้องต้น แพทย์อาจวินิจฉัยอาการด้วยการซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับแหล่งอาศัย และอาจส่งตรวจอัลตราซาวด์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาภาวะแทรกซ้อน โดยผู้ป่วยอาจมีภาวะโลหิตจางติดเชื้อแบคทีเรีย ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งท่อน้ำดี ติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อกระจายไปทั่วร่างกาย สำหรับการป้องกัน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลิกรับประทานปลาหรือสัตว์น้ำจืด แบบดิบ ๆ หรือ สุกๆดิบๆ หรือแบบแปรรูปหมักดอง เช่น ปลาร้า หากต้องกิน ต้องปรุงสุก ด้วยอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป และหากต้องการรับประทานเนื้อปลาดิบ ๆ ควรแช่แข็งปลาที่ความเย็นต่ำกว่า ลบ 20 องศาเซลเซียส ก่อนรับประทานเป็นเวลา 7 วัน พยาธิใบไม้ตับ เป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งตับ ในแต่ละปีมีคนไทยป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 20,000 คน ซึ่งสูงที่สุดในโลก
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคพยาธิใบไม้ตับ มีสาเหตุมาจากหนอนพยาธิที่มีชื่อเรียกว่า “พยาธิใบไม้ตับ” โรคนี้เกิดได้ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แมว สุนัข เป็นต้น ซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับคนได้นานถึง 26 ปี พบมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ พบได้บ้างแต่น้อยมากพยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิที่ทำให้เกิดการติดเชื้อภายในท่อน้ำดีตับจากการกินปลาหรือสัตว์น้ำดิบ ๆ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เช่น ก้อยปลา ส่วนมากจะได้ปลามากในช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
ใช้ใน 0 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
อีริค เจฟฟรีย์ โทพอล แพทย์โรคหัวใจชาวอเมริกัน และผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่มได้ยกย่อง 5 ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย โดยนายโทพอล แสดงความเห็นผ่านการทวีตข้อความเมื่อช่วงเช้าวันนี้ พร้อมโพสต์รูปกราฟที่ไฟแนนเชียลไทมส์นำข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป และสถิติการติดตามผู้ติดเชื้อในสหรัฐของ Covid Tracking Project ที่มีการอัปเดตล่าสุดในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. มาวิเคราะห์ กราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ยอดการติดเชื้อโควิด-19 ในนิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ บ่งชี้ว่า การแพร่ระบาดกำลังเข้าสู่ทิศทางขาลง และใกล้ถึงระยะสิ้นสุดของการแพร่ระบาด
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
anonymous
ผู้ที่จะได้รับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ที่มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare ในวันที่ 29 พ.ค. 63 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยผู้ที่จะได้รับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ที่มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
ใช้ใน 0 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
anonymous
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีความจำเป็นที่ต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก จำนวน 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ 2. ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ 3. ขบวนรถธรรมดาที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ 4. ขบวนรถธรรมดาที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 5. ขบวนรถธรรมดาที่ 389/390 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ 6. ขบวนรถธรรมดาที่ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
anonymous
นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เปิดเผยว่า แม้จะให้สถานประกอบการเปิดประกอบกิจการได้ แต่ก็ได้กำชับให้สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ปฎิบัติตามระเบียบและคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่นการที่โรงแรมต้องมีเจลและหน้ากากอนามัยไว้ให้นักท่องเที่ยวใช้ ต้องมีอ่างล้างมือไว้บริการ เป็นต้น ซึ่งหากพบสถานบริการได้ไม่ปฎิบัติจะดำเนินการออกคำสั่งให้ระงับการเปิดบริการทันที
ใช้ใน 1 ข้อความ11 ชั่วโมงที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
naydoitall
อย กล่าวว่า อาการปวดข้อ เกิดจากความผิดปกติภายในข้อ และสรรพคุณของมะนาวนั้นมีฤทธิ์ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ฉะนั้นการนำน้ำมะนาวมาทาบริเวณที่ปวด ไม่เป็นความจริง
ใช้ใน 1 ข้อความ14 ชั่วโมงที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
naydoitall
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ต (Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT) รายงานว่า ไทยเซิร์ตพบการแพร่กระจายมัลแวร์ โจมตีผู้ใช้งาน Android ในประเทศไทย โดยช่องทางการโจมตีผู้ไม่หวังดีจะส่ง SMS ที่แอบอ้างว่าเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ใน SMS ดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หลอกลวง เช่น thaichana[.]asia , thai-chana[.]asia , thaichana[.]pro ทั้งนี้ หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวสร้างเลียนแบบเว็บไซต์จริงของโครงการ ไทยชนะ โดยจะมีปุ่มที่ให้ดาวน์โหลดไฟล์ .apk มาติดตั้ง ไฟล์ดังกล่าวตรวจสอบแล้วเป็นมัลแวร์ขโมยข้อมูลทางการเงิน (บางแอนติไวรัสระบุว่าเป็นมัลแวร์สายพันธุ์ Cerberus) โดยตัวมัลแวร์ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลการโทร รับส่ง SMS แอบอัดเสียง และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน (ณ ขณะที่เผยแพร่บทความ) โครงการ ไทยชนะ มีเฉพาะเว็บไซต์ https://www. ไทยชนะ .com/ และ https://www.thaichana.com/ โดยรูปแบบการใช้งานจะเป็นการเข้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใด
ใช้ใน 1 ข้อความ15 ชั่วโมงที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Ad.tar
ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็น อิสลาม ห้ามเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Ad.tar
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง BRN อิสลามใต้ประกาศยึดรัฐปัตตานีบนเวที UN ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กองประมูลวิเคราะห์ข่าวกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
ใช้ใน 0 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
กรมวิชาการเกษตร เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทั่วประเทศแล้ว ทั้งป้ายโฆษณารถเคลื่อนที่ และการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนให้แจ้งเกษตรกรว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ห้ามครองครองวัตถุอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราคาวอต และ คลอร์ไพริฟอส หากพบเบาะแสให้แจ้ง ได้ที่ 1. กรุงเทพมหานคร แจ้งที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา แต่ถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 10 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยความคืบหน้าไทย ผลิตวัคซีนโควิด จุฬาฯ เริ่มทดลองในลิง หากสำเร็จเตรียมขยายการทดสอบในคนช่วงปลายปี 63 ขณะที่ภาพรวมทั่วโลกวิจัยในคนแล้ว 10 ชนิด คาดหากเป็นไปตามแผน ไทยจะผลิตใช้ได้เองปลายปี 64
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Ad.tar
"ไทยเซิร์ต"เตือนภัยผู้ไม่หวังดีจะส่ง SMS แอบอ้างว่าเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สุดท้ายเป็นมัลแวร์จ้องฉกข้อมูลทางการเงิน
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
อย. เผยผลตรวจ “แป้งฝุ่น” 10 ปี ไม่เคยเจอแร่ใยหินปนเปื้อน ย้ำเฝ้าระวังสถานที่ผลิต-นำเข้า เก็บตัวอย่างตรวจเสมอ เตือนข้อระวังแค่อย่าสูดดม อาจสะสมในปอด ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ ยันสารทัลคัมใช้ทำแป้งไม่เป็นอันตราย
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรการผ่อนคลายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 7) (เพิ่มเติม)โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ จึงผ่อนคลายให้แพเพื่อการท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นแพเธค สามารถประกอบกิจการได้ โดยมีข้อกำหนด ห้ามจำหน่ายสุรา จ่าย แจก และห้ามมีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณแพ หรือ ในสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
anonymous
วันนี้ (23 พ.ค.) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีข่าวในต่างประเทศระบุถึง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกาศยุติการขายแป้งเด็กในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เนื่องจากมีข้อมูลปนเปื้อนแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ว่า อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่ขายในประเทศไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการ ไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน และในปีงบประมาณ 2563 ได้เก็บตัวอย่างอีกจำนวน 18 ตัวอย่าง เป็นแป้งจอห์นสัน 4 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ ก็ไม่พบแร่ใยหินเช่นกัน รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อย่างเข้มงวด ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวล การใช้แป้งเด็กมีข้อควรระวังเพียงอย่างเดียว คือ อย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก เพราะหากสูดดมเป็นเวลานาน จะเกิดการสะสมในปอด อาจทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจได้
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
นนี้ (24พ.ค.63) นายไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า อเมริกาใต้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ของโรคโควิด-19 ไปแล้ว เพราะหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประเทศที่ร้ายแรงที่สุด คือ บราซิล เพราะมีผู้เสียชีวิตเกิน 21,000 ราย และติดเชื้อกว่า 340,000 คน ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ
ใช้ใน 1 ข้อความ1 วันที่แล้ว
❌ มีเนื้อหาที่หลอกลวง
Ad.tar
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง CAT TELECOM แจกของรางวัลสุดพิเศษ ให้ผู้ตอบแบบสำรวจ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT TELECOM) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีการแอบอ้างใช้ชื่อ CAT TELECOM Public Company Limited. ส่งข้อความผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม และตอบคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษต่างๆ ทาง CAT TELECOM ได้ชี้แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่มีการแอบอ้าง หากมีการจัดกิจกรรมเพื่อลุ้นรางวัลใดๆ จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ CAT TELECOM PCL. Official เท่านั้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และหากพบเห็นกิจกรรมใดที่มีการแอบอางชื่อ CAT TELECOM เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค สามารถ inbox เข้ามาสอบถามทางเพจเฟสบุ๊ก CAT TELECOM PCL. หรือโทร. 1322 ได้ตลอด 24 ชม.
ใช้ใน 1 ข้อความ2 วันที่แล้ว
✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด
Ad.tar
กรมอนามัย ชี้กินทุเรียน 4-6 เม็ด เทียบกินข้าวมันไก่ 2 จาน ย้ำห้ามกินควบแอลกอฮอล์ ทำร่างกายร้อนเสี่ยงถึงชีวิต แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต หากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด ไม่กินถี่ทุกวัน และลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ของหวานในมื้อที่กินทุเรียน แต่ถ้าใครชอบกินทุเรียนมาก โดยกินครั้งละประมาณ 2-3 พู หรือ 4-6 เม็ด เท่ากับร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง 520 – 780 กิโลแคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน หรือเท่ากับการกินอาหาร 2 มื้อ นอกจากนี้คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป อาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและ ไม่บ่อย เพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยๆ จะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ป่วยได้ "ประชาชนผู้บริโภคไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมัน และคาร์โบไฮเดรตสูง ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดกระบวนการเผาผลาญเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องใช้น้ำจำนวนมาก ทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติ อาจเป็นผลทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว ทางด้าน ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กล่าวเสริมว่า การกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาจทำให้ตัวร้อนไม่สบายตัว แต่ถ้ากินมากแล้วเมาหลับไปร่างกายจะขาดน้ำอย่างรุนแรง เมื่อถึงจุดหนึ่งสมองจะเสียน้ำมาก ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ สมองทำงานไม่ดี และอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น อาการหน้าร้อนวูบวาบ สั่น ง่วงซึม อาเจียน คลื่นไส้ หากหมดสติและนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ การกินทุเรียนที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ควรคำนึงถึงกินในปริมาณ ที่เหมาะสม และควรกินผลไม้หลากหลายชนิดในแต่ละวัน อาจกินทุเรียนคู่กับมังคุด เพราะมังคุดเป็นผลไม้ ที่มีฤทธิ์เย็นที่ช่วยต้านความร้อนที่เกิดจากกินทุเรียนได้ และมังคุดมีเส้นใยอาหารสูง มีสารต้านการอักเสบช่วยแก้ร้อนในและยังมีน้ำในปริมาณมากด้วย ทั้งนี้ ทุเรียนไม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้าม หากอยากกินหรือชอบกิน สามารถกินได้ แต่กินในปริมาณที่เหมาะสม และออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยเผาพลาญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายได้รับ
ใช้ใน 1 ข้อความ2 วันที่แล้ว