1 คนสงสัย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน
ไม่ระบุชื่อ
 •  6 เดือนที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
sofia เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาดรุนแรงมาก

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1017817

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน

คุณอาจจะสนใจข้อความเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกัน

 • 1 คนสงสัย
  กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศห้ามนำเข้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จริงหรือ
  เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาราจักร พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้ โดยที่มีความจำเป็นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จริงหรือ
  anonymous
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  จริงหรือ ราชกิจจาฯ ประกาศแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” 1 มิ.ย
  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 5 รายการ “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่4 ระบุประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป
  naydoitall
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  จริงหรือ ต่อ พรก ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 1 เดือน และมีการอนุมัติคลายล็อคดาวน์เฟส 5 ผับ บาร์ อาบอบนวด เปิดให้บริการได้แล้วเริ่ม 1 กค ศกนี้
  ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบต่ออายุ "พรก.ฉุกเฉิน" อีก 1 เดือน ถึงสิ้นก.ค. และอนุมัติมาตรการคลายล็อก เฟส5 เปิดกิจการเสี่ยงสูง "ผับ บาร์ อาบอบนวด" เริ่ม 1 ก.ค.นี้
  naydoitall
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  จริงหรือ เราสามารถต่อใบขับขี่โดยไม่ต้องไปสอบใหม่
  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยเรื่อง เยียวยาผู้ขอต่อใบขับขี่ช่วงโควิด ไม่ต้องสอบ
  naydoitall
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  22 ตค. ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม.
  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค.2563 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกทม. จนถึงวันที่ 13 พ.ย.2563 นั้น ขณะนี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีผล 12.00 น. วันที่ 22 ตค. เป็นต้นไป
  anonymous
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว” ในประเทศ จริงหรือคะ
  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง จริงหรือคะ
  anonymous
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  สธ. ประกาศให้ “ยาแผนจีน” เป็นยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกแล้ว ใช่ไหม?
  มีข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความใน (1) ของบทนิยามคำว่า“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2563” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การแพทย์แผนจีน” หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน “ยาแผนจีน” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนจีนหรือยาตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนจีน ข้อ 4 กำหนดให้ยาแผนจีนเป็นยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก
  naruemonjoy
   •  3 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  ห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จริงหรือ
  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  naydoitall
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  จริงหรือ มีประกาศอนุญาตจำหน่าย-ครอบครอง โคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน
  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เช่น โคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน เพื่อใช้ในการรักษา การศึกษา ประโยชน์ของทางราชการ
  naydoitall
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false
 • 1 คนสงสัย
  ปลดล็อกกัญชา กัญชง ใช้ผลิตอาหารได้ มีผล 26 ก.พ. 2564
  #มอร์มูฟเป็นข่าว สายเขียวมีเฮ!!! หลัง อย.ปลดล็อคให้สามารถนำ 'กัญชา' มาผสมในอาหารได้ ก็เริ่มมีผู้ค้าสนใจ อย่างตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นำร่องแจกใบกัญชาให้พ่อค้าแม่ค้าปรุงอาหารสำเร็จรูปขาย 📌 'ผัดกะเพราหมูผสมใบกัญชา' เป็นหนึ่งในเมนูอาหารกว่า 20 เมนู ที่ผู้ค้านำมาจำหน่าย วิธีทำใช้น้ำจากใบกัญชาแห้งที่นำมาต้ม แบ่งเป็นขวดละ 150 ซีซี ใช้ผสมต่อการผัด 1 กระทะ โดยร้านจะมีป้ายแจ้งส่วนผสมต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจน พร้อมมีคำแนะนำกลุ่มที่ไม่ควรบริโภค เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ อนึ่ง ผู้ดูแลร้านบอกว่า การนำใบกัญชามาปรุงอาหารช่วยให้รสชาติอาหารดีขึ้น มีผู้บริโภคหลายคนทดลองแล้วกลับมาซื้อซ้ำ ขณะที่หลายคนยังไม่มั่นใจ อย่างไรก็ดี นอกจากเมนูกะเพราหมูแล้ว ยังมีไข่เจียวใบกัญชาที่ใช้ใบกัญชาสดใส่ลงไป นอกจากนี้ยังมี ต้มจืดมะระ หมูฮ้อง ก๋วยเตี๋ยว รวมไปถึงแกงเขียวหวานเนื้อ ปลาทูต้มเค็ม ล้วนใช้ใบกัญชาเป็นส่วนผสมทั้งสิ้น ผู้บริหารตลาดดังกล่าว ระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลมีการปลดล็อก ตลาดได้ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการปลูกอย่างถูกกฎหมาย ขอความอนุเคราะห์ใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหาร โดยเปิดให้ผู้ค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในช่วงวิกฤต COVID-19 มีผู้ค้าสนใจกว่า 10 ร้านค้า 📌 ใบกัญชาที่จะนำมาปรุงอาหาร ตลาดจะเป็นคนแจกจ่ายให้กับผู้ค้า โดยดูจากเมนูอาหารและปริมาณ ส่วนใหญ่ต่อการปรุงแกง 1 หม้อ หรือ 30 ถุง จะใช้ใบกัญชาไม่เกิน 10 ใบ ขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถบริโภคได้ไม่เกินวันละ 5-8 ใบ ** ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชากัญชงใช้ผลิตอาหารได้ มีผลตั้งแต่ 26 ก.พ.2564 และในวันที่ 5-7 มี.ค. จ.บุรีรัมย์ จะจัดมหกรรมกัญชากัญชง เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกัญชากัญชงในทุกมิติ.
  Mrs.Doubt
   •  2 ปีที่แล้ว
  meter: false