1 คนสงสัย
คนที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลือ 5เด้ง จริงหรือไม่
ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) รับความช่วยเห ลือและวงเ งินเยี ยวย าCV– 19 ไปแล้วหลายร ายการ

แต่ความช่วยเหลื อยังไม่หมดเพี ยงเท่านี้! เพร าะช่วงครึ่ งหลังเดื อนกุมภาพั นธ์ 2564 มีความช่วยเห ลือรออยู่อีก 5 เด้ง
Ruslina
 •  10 วันที่แล้ว
meter: true
1 ความเห็น
ช่วยระบุหมวดหมู่ของข้อความนี้ให้หน่อย
เลือกให้น้อยที่สุด (ถ้าเป็นไปได้)
Ad.tar เลือกให้ข้อความนี้✅ มีเนื้อหาที่เป็นจริงทั้งหมด

เหตุผล

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
จะได้รับ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน
รวมระยะเวลา 3 เดือน
บวกอีก 200-300 บาท

รวมเป็น 700-

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895952

เพิ่มความเห็นใหม่

กรุณา  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อน